Loading...

Sauman sijaishuollon palvelut on tarkoitettu lastensuojelussa oleville lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat erityistason tai vaativan tason laitoshoitoa. Sauma Kodissa lapsi saa ympärivuorokautista huolenpitoa sekä turvallisen ja tasapainoisen kasvuympäristön.

Sauma Kodeissa hoito on yksilölähtöistä

Sauma sijaishuollon palvelut tuottavat kuntouttavaa laitoshoitoa muun muassa psyykkisesti tai päihteillä oireleville lapsille. Sauma Kotien toiminta on yksilölähtöistä ja suunnitellaan jokaisen lapsen hoitotarpeen mukaan.

Sijaishuollon palvelujen lähtökohtana on tasainen arki, johdonmukaisuus ja turvallinen ympäristö. Sauma Kodeissa jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, joka perustuu lastensuojelulain 30§:n mukaiseen asiakassuunnitelmaan ja moniammatillisen arvioinnin yhteenvetoon sekä lapsen arjessa saatavaan tietoon. Omaohjaaja laatii suunnitelman yhdessä lapsen, perheen ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa.

Hoito- ja kasvatussuunnitelman tavoitteisiin pääsemistä arvioidaan kuukausittain päivittäisten kirjausten, keskustelujen ja moniammatillisen työryhmän avulla. Suunnitelma tarkistetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Suunnitelman arvioinnista ja päivittämisestä vastaa ensisijaisesti lapsen omaohjaajat. Yksikön henkilökunta perehtyy kaikkien lasten hoito- ja -kasvatussuunnitelmaan ja ne toimivat työkaluina kokonaisvaltaisen kasvatustyön toteuttamisessa.

Mahdollisuus tehostetun hoidon jaksoihin

Sauman sijaishuollon palveluissa on mahdollisuus myös tuottaa tehostetun hoidon jaksoja, joiden tavoitteena on katkaista lapsen kehitykselle haitallinen kierre ja saada myönteinen kasvu- ja kehitys liikkeelle. Hoitojakson aikana pyritään saamaan lapsi takaisin hoitokontaktiin. Jos kiinnittyminen osastoon ei ole vielä tapahtunut, perusluottamuksen rakentuminen on hoitojakson keskeisin tavoite.

Tehostetun hoidon jakso suunnitellaan yhdessä lapsen, hänen vanhempiensa, omaohjaajien ja sosiaalityöntekijän sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Tehostetun hoidon jaksosta laaditaan kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee jakson tavoitteet, aikataulu ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tehostetun hoidon toteuttamiseksi yksikköön lisätään hoito- ja kasvatushenkilökunnan määrää ja nimetyt, lapselle entuudestaan tutut työntekijät työskentelevät lapsen kanssa päivittäin.

Terapeuttinen arki luo turvallisen elinympäristön

Sauma Kotien toiminta perustuu terapeuttiseen arkeen, vahvaan psykiatriseen osaamiseen, säännöllisiin hoitokontakteihin ja ammatilliseen perhetyöhön. Sauma Kodeissa luodaan lapselle turvallinen elinympäristö, joka mahdollistaa koulunkäynnin, sosiaalisten taitojen opettelun ja kiinnittymisen mahdollisimman normaaleihin lapsuuden instituutioihin, yhteisöihin ja palveluihin.

Lapsen ja omaohjaajan suhde on keskeinen osa kuntoutumisprosessia. Omaohjaajatyöskentelyä tuetaan muun muassa konsultointien ja työvuorosuunnittelun avulla. Omaohjaajan ja lapsen yhteinen aika mahdollistaa turvallisen kiintymyssuhteen syntymisen, edistää kuntoutumisprosessia sekä tukee mielekkään arjen kokemuksia. Omaohjaajan kanssa työstetään lapsen omaa elämäntarinaa, minkä tavoitteena on rakentaa lapselle selkeämpi kuva omasta elämästä.

Yksikön ja perheen ja läheisten välinen yhteistyö on erityisen tärkeää lapsen tasapainoisen kehityksen ja sijoituksen onnistumisen kannalta. Vanhempien kanssa etsitään aktiivisesti yhteistä näkemystä lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä jaetusta vanhemmuudesta. Perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Perhetyön tavoitteena on vanhemmuuden vahvistuminen, perheen sisäisen vuorovaikutuksen kehittyminen ja sijoitusajan lyheneminen.

Sijaishuollon yksiköt toimivat laatujärjestelmän puitteissa

Sauman kaikissa eri sijaishuollon yksiköissä on saatavilla vahvaa terapiaosaamista. Käytössä on tarvittaessa psykologi, psykiatri, psykoterapeutti, perheterapeutti ja seksuaaliterapeutti. Hoidossa voidaan hyödyntää muun muassa neuropsykologista valmennusta tai dialektista käyttäytymisterapiaa. Lisäksi Sauman sijaishuollon palveluissa näkyy Terveystalon vankka terveydenhuollon osaaminen esimerkiksi lääkäriresursseina ja henkilökunnan koulutuksien kautta. Kaikissa Sauman palveluissa lähdetään siitä, että hoito perustuu tutkittuun tietoon.

Sauman laatujärjestelmän kaikki kriteerit tulevat valtakunnallisista sijaishuollon laatukriteereistä. Saumalla on myös kansainvälinen laatusertifikaatti ISO 9001. Sauman toimintaa auditoidaan ulkopuolisesti, ja laatujärjestelmä toimii samalla toiminnanohjausjärjestelmänä.

Ota yhteyttä

Yksikkökohtaisissa kysymyksissä voit olla yhteydessä yksikön johtajaan. Jos haluat kysyä Sauman sijaishuollon palveluista tai tiedustella paikkaa lapselle tai nuorelle, ota yhteyttä:

Kirsi Salo, palvelualuejohtaja

kirsi.salo(at)terveystalo.com
050 530 4908