Loading...

Kaisa Heikkilä, yksikönjohtaja
040 652 1072
kaisa.m.heikkila@terveystalo.com

Yksikön yhteystiedot:
040 652 0857
sairila@saumalastensuojelu.fi

Joki-Sairilantie 15 B, 50180 Mikkeli

Sauma Kodit Sairila on 7-paikkainen lastensuojelun sijaishuollon erityisyksikkö, joka toimii ympärivuorokautisena päihdekuntoutusyksikkönä kuntien kiireellisesti sijoitetuille tai huostaanottamille 14-17-vuotiaille lapsille. Yksikkö sijaitsee 8 km Mikkelin keskustasta Sairilan kaupunginosassa kauniissa maalaismaisemassa julkisten kulkuneuvojen reittien varrella.

Sauma Kodit Sairilan asiakkailla on päihteillä oireilun lisäksi usein myös psykiatrisia ja neuropsykiatrisia pulmia. Kuntoutus toteutetaan 5 vaiheisella päihdekuntoutusmallilla. Kuntoutuksen rakenne on: Vastaanotto / Kohtaaminen, Kuntoutukseen motivointi, Kuntoutus, Itsenäistymistyöskentely sekä vahva jälkihuolto. Palvelumme pohjautuu kunnioittavaan kohtaamiseen, dialogiseen ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen työotteeseen. Toipumisorientaatiota ja yhteisöllisyyttä hyödynnetään kuntoutumisen edistämiseksi ja hyvän yhteishengen luomiseksi.

Sauma Kodit Sairilassa tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kuntoutumista päihteettömään tulevaisuuteen. Sairilan yksikössä lapsen kuntouttavan arjen työskentely perustuu päihdekuntoutusmallin pohjalta hänen yksilölliseen hoito- ja kasvatussuunnitelmaansa, jonka tavoitteet on johdettu hänen asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän laatimasta asiakassuunnitelmasta. Omaohjaajatyöskentely on kuntoutuksen keskiössä. Jokaisella lapsella on kaksi omaohjaajaa. Kuntoutusjakso alkaa vastaanottovaiheessa lapsen päihdehistorian kartoituksella; Nuorten PäihdeAdsumella ja jatkuu yksilö- ja ryhmätyöskentelyillä kohti sijoituksen tavoitteiden toteutumista.

Sairilan yksikön arki on strukturoitua, jossa toteutuu herääminen tiettyyn aikaan, ruokailuajat, koulunkäynti, päihde- ja elämänhallintaryhmät, yksilötyöskentely ja vapaa-ajan toiminnot. Yksikkömme arki rakentuu päivä- ja viikko-ohjelman ympärille. Yhteisen ohjelman lisäksi jokaiselle nuorelle laaditaan hoidollinen viikko-ohjelma, jonka suunnitteluun osallistuvat sekä nuori että hänen omaohjaajansa. Vapaa-ajantoimintoina yksikön lasten kanssa heidän kiinnostuksensa mukaisesti harrastetaan eri liikuntalajeja mm. kuntosalilla käyntiä ja pelataan erilaisia ulko- ja sisäpelejä, käydään yhdessä laavuilla ja luontoretkillä sekä Mikkelissä on talvella mahdollista lasketella tai käydä jäillä luistelemassa. Kesällä on mahdollista viettää aikaa Saimaan uimarannoilla, joita on yksikön lähistöllä useita muutamien kilometrien säteellä.

Yhteistyö huoltajien kanssa on olennainen osa lapsen kuntoutusta ja heidät pyritäänkin saamaan osaksi kuntoutustyötä heti sijoituksen alusta lähtien. Huoltajia kannustetaan tulemaan käymään yksikössä lastaan tapaamassa ja heitä pidetään säännöllisesti ajan tasalla lapsensa asioista ja kuntoutuksen etenemisestä. Asiakassuunnitelmassa sovitun mukaisesti yksikössä tehdään myös strukturoitua perhetyötä koko perheen tueksi. Yksikön käytettävissä on lääkärin palvelut Terveystalon konsultoivan päihdelääkärin taholta. Tarpeen mukaan lapselle pyritään saamaan hoitokontakti nuorisopsykiatrian poliklinikalta. Koulunkäynti ja opiskelu mahdollistetaan nuoren yksilöllisen tilanteen mukaan Mikkelin kaupungin sivistystoimen peruskouluissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa.

Sauma Kodit Sairilassa henkilökunta koostuu moniammatillisesta sosiaali- ja terveysalan ammattilaistiimistä, jossa on koulutuksina mm. sosionomi (YAMK), sosionomi (AMK), sairaanhoitaja (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), lähihoitaja ja nuoriso- ja yhteisöohjaaja. Henkilöstöllä on täydennyskoulutuksina mm. seksuaalineuvojan, lyhytterapeutin, perhetyön ja neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksia sekä päihde- ja psykiatrisen osaamisen lisäkoulutuksia. Työnantaja mahdollistaa henkilöstön vuosittaiset lisä- ja täydennyskouluttautumiset. Yksikön henkilöstöllä on yhteenlaskettuna kymmenien vuosien kokemus lastensuojelulaitos- sekä päihde- ja mielenterveystyöstä.