Loading...

Katja Pääkkönen, yksikönjohtaja
050 523 3762
katja.paakkonen@saumalastensuojelu.fi

Yksikön yhteystiedot:
040 774 2277
plaani@saumalastensuojelu.fi

Häkkisentie 3 as 5, 40530 Jyväskylä

Sauma Kodit Plaani sijaitsee 15min. ajomatkan päässä Jyväskylän keskustasta Päijänteen rantamaisemassa Keljonkankaalla. Asuintilana toimii yli 100 v. vanha maatilarakennus, josta löytyy jokaiselle nuorelle oma huone. Yhteisiä tiloja on paljon ja viihtyisyyttä lisää iso piha sekä alueen laajat harrastusmahdollisuudet.

Sauma Kodit Plaani on erikoistunut psyykkisesti oirehtivien nuorten haasteisiin. Jokaisella henkilökunnan jäsenellä on joko perustutkintoon sisältyneet mielenterveysopinnot tai täydennyskoulutuksena hankittu pätevyys auttaa psyykkisesti oirehtivia nuoria. Työryhmään kuuluu sosionomeja, sairaanhoitajia, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajia sekä lähihoitajia. Lisäkoulutuksena osalla henkilökunnasta on neuropsykiatrinen valmentaja tai ratkaisukeskeinen lyhytterapia.

Plaanissa tehtävä kuntoutus perustuu omaohjaajan ja nuoren välisen kiintymyssuhteen luomiseen. Vahva kiintymyssuhde mahdollistaa nuorelle korjaavia kokemuksia, traumojen turvallista läpikäymistä, turvallisuudentunnetta sekä uskoa tulevaisuuteen. Jokaiselle nuorelle nimetään sijoituksen alussa kaksi omaohjaajaa. Työskentely omaohjaajan kanssa pitää sisällään yhteisen tekemisen lisäksi reissuja esim. musiikkikeikalle ympäri Suomen.

Kodinomaisessa ympäristössä arkiseen päivä- ja viikkorytmiin sisältyvät luontevasti ruokailut, hygieniasta huolehtiminen, koulussa tai työssä käyminen, rentoutuminen, yhteiset talon toiminnat sekä sosiaalisten suhteiden ylläpito perheeseen ja muihin tärkeisiin ihmisiin. Avoin ja kodinomainen nuorisokoti on luonteva ympäristö ohjata nuorta itsenäisiin valintoihin aikuisten turvallisessa ohjauksessa.

Tasapainoista kehitystä kohti hyvää aikuisuutta tuetaan monipuolisesti huomioiden nuoren yksilölliset haasteet, mahdollisuudet, tarpeet ja kyvyt. Hyvän elämän edellytyksiin sisältyy kyky itsenäiseen ja vastuulliseen elämään. Elämänhallintataidoissa harjaantuminen nivoutuu nuorisokodissa kiinteäksi osaksi arkea, ja se konkretisoituu esimerkiksi viikkorutiineissa, kuten koulunkäynnin ja harrastusten tukemisessa. Sosiaalistumisprosessin suhteen pieni yksikkökoko on oivallinen ympäristö opetella elämään tasa-arvoisena, toiset huomioonottavana ihmisenä. Ihmissuhteista erityisen merkityksellinen on nuoren suhde vanhempiinsa ja muihin läheisiin, joiden kanssa sekä nuorisokodin työntekijät että nuoret ovat säännöllisesti yhteydessä. Nuori saa tarvitsemaansa emotionaalista ja kognitiivista tukea nuorisokodin henkilökunnalta.

Sauma Kodit Plaanissa on mahdollisuus harjoitella arjen elämänhallintaa itsenäistymisen koittaessa. Plaanissa on käytössä selkeä struktuuri tähän elämänvaiheeseen. Plaanissa on kaksi huoneistoa osana Plaania, joissa on omat makuuhuoneet keittiö-olohuone yhdistelmällä varustettuna omalla kylpyhuoneella. Itsenäistymistä harjoitellaan vastuunotolla omassa tahdissa askel kerrallaan. Opetellaan pitämään huolta omasta asunnosta, ruokaa tehden ja huolehtimalla omasta budjetista laatimalla yhdessä ohjaajien tukemana seuraavien viikkojen hankintoja esim. ruokaostosten muodossa.

Kaikille Sauma Kodit Plaaniin sijoitetuille nuorille laaditaan viikoittain viikko-ohjelma omaohjaajien toimesta. Kuukausikoosteet ja hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan yhdessä nuoren kanssa. Lisäksi osana sijoitusprosessia kerätään kuukausittain palautetta niin nuorelta kuin hänen läheisiltään sekä vastuusosiaalityöntekijältä. Käytössä on myös elämänhallintamittari, jolla arvioidaan sijoituksen vaikuttavuutta.