Loading...

Omavalvonnan seurantaraportti, Q1 2024 

Sauma lastensuojelu omavalvontaraportti
  1. Sauman omavalvonta 

Omavalvontaohjelma ja -suunnitelmat ovat Sauman antama lupaus palvelunsa laadusta ja turvallisuudesta. Omavalvontasuunnitelma laaditaan yksiköiden johdon ja henkilöstön yhteistyönä, jotta omavalvonnasta tulee osa arkityötä ja kaikki oppivat arvioimaan omaa toimintaansa. 

Sauma lastensuojelun omavalvontaohjelma ja -suunnitelmat ovat luettavissa sivulla www.saumalastensuojelu.fi/omavalvonta/  ja julkaisemme sivulla neljä kertaa vuodessa omavalvonnan seurantatiedot. 

  1. Merkittävimmät muutokset toimintaympäristössä tai organisaation sisällä. 

Sauman toiminnassa tai toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia Q1/2024 aikana. 

  1. Laadunvalvonta ja asiakastyytyväisyys 

Q1:n aikana on tehty yksi ISO9001 sertifioinnin mukainen sisäinen auditointi Sauma Kodit Maininkiin. Auditoinnissa esille tulleet poikkeamat on viety Paja järjestelmään, jossa niitä työstetään yksikön toimesta.  

Muita sisäisiä auditointeja tehtiin yhteensä 2 yksikköön (Sauma Kodit Ankkuri ja Sauma Kodit Plaani). Auditointikäynneillä käytiin laadun tarkastuslistan mukaiset asiat läpi ja korjaaville toimenpiteille asetettiin aikataulut. 

  1. Henkilöstön hyvinvointi ja koulutus 

Q1:n aikana toteutettiin henkilöstötyytyväisyyskysely Osaajapulssi, jonka tulokset julkistetaan Q2:n aikana. 

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä henkilöstölle on järjestetty koulutuksia liittyen tietosuojaan, eettisiin ohjeistuksiin, esihenkilö työskentelyyn, lääkehoitoon, asiakasturvallisuuteen sekä ensiapuun. Lisäksi henkilöstölle on järjestetty ammatillista osaamista syventävää koulutusta (neuropsykiatrinen valmentaja, Avekki 1, Palaset-malli, päihdetyön -perusteet, resilienssi), sekä sosionomikoulutuksen polkuopintoja. Yhteensä koulutuksiin on osallistunut 63 henkilöä.  

  1. Riskienhallinta ja vaaratapahtumat 

Sauma Lastensuojelussa tapahtuneet poikkeamat ja vaaratilanteet kirjataan Efecte-järjestelmään. Varsinainen tapahtuman käsittely tapahtuu yksiköissä, mutta tapahtuman käsittelyyn osallistuu tapauskohtaisen harkinnan mukaan myös konsernipalvelujen asiantuntijoita. Juurisyyanalyysin avulla pyritään löytämään tapahtuman juurisyy tai juurisyyt ja poistamaan ne. Tapahtumien tilastoinnin ja raportoinnin kautta havaitaan myös mahdollisesti toistuvat ongelmat ja ohjeistuksen tarpeet. Korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle yksikkökokouksissa sekä koulutustilaisuuksissa. Tapahtumista laaditaan koosteet, joita konsernin johto seuraa. 

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä poikkeamia ja vaaratapahtumia kirjattiin yhteensä 73 kappaletta. Näistä asiakastyöhön liittyviä poikkeamia oli 51kpl, joista 21 kappaletta liittyi lääkehoitoon ja henkilöstöön kohdistuneita uhka- ja vaaratilanteita 22kpl. Asiakkaaseen kohdistuneita vakavia vaaratapahtumia ei seurantajaksolla tapahtunut.  

Riskienarvioinnin osalta on aloitettu työtehtävien vaarojen arvioinnit, ja ohjaajan työtehtävän osalta arviointityö on valmistunut Q1:n aikana. 
Yksikkökohtainen vaarojen arviointi työskentely on aloitettu OP:n riskienhallintaportaalissa ja valmistuu Q2:n aikana. 

  1. Kehitystoimenpiteet ja tavoitteet 

Laatuindeksin kehittämistyö on aloitettu ja ensimmäiset indeksit julkaistaan Q2:n seurantaraportissa. 

Omavalvontaan ja laatuun liittyvää tiedonkeruuta on tärkeää vahvistaa Q2:n aikana, jotta saamme entistä tarkemman kuvan toiminnastamme.