Loading...

Sauman lastensuojelun avohuollon palvelut kattavat perhetyön, perhekuntoutuksen, jälkihuollon ja Nuotti-valmennuksen palvelut. Avopalvelut ovat terapeuttista toimintaa, jossa keskitytään yksilöä ja perhettä voimaannuttavaan työskentelyyn. Avopalvelut on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille ja jälkihuolto 17–25-vuotiaille nuorille. Sauman avopalvelut keskittyvät tällä hetkellä Jyväskylän seudulle ja lisäksi Helsingin seudulla on Sauman lastensuojelun terapiapalveluja.

Avoperhekuntoutus ja laitosmuotoinen perhekuntoutus

Avoperhekuntoutus on perheen omassa kodissa ja elinympäristössä tapahtuvaa yksilöllistä, moniammatillista ja tavoitteellista kuntoutusta. Kuntoutustyöskentelyä tehdään yhteistyössä perheen sosiaalityöntekijän, terapeutin ja perheenjäsenten kesken. Työskentely on intensiivistä, mutta kuntoutussuunnitelmissa huomioidaan joustavasti perheen tarpeet ja resurssit elämäntilanteen mukaan.

Sauma tarjoaa laitosmuotoista perhekuntoutusta Jyväskylän seudulla perhekuntoutusyksikössä Sauma Koti Päijänteellä. Laitosmuotoinen perhekuntoutus on vaihtoehto silloin, kun perheen omaan kotiin tuotavat avopalvelut eivät riitä. Perhekuntoutuksen tavoitteena on auttaa koko perhettä ja tukea vanhempia lapsen huolenpidossa. 

Perhetyö ja ammatillinen tukitoiminta

Perhetyö on tarkoitettu sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaana oleville perheille. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää perheiden voimavaroja ja vuorovaikutusta. Perhetyö on kotiin tuotavaa käytännön apua tai keskusteluapua, mutta tarvittaessa perhetyötä voidaan tukea perhe-, pari- tai seksuaaliterapialla. Sauman avopalveluihin kuuluu perhetyö ja tehostettu perhetyö.

Ammatillinen tukihenkilö toimii lapsen elämässä turvallisena aikuisena, jonka tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhdessä tekemisen ja keskustelujen avulla. Ammatillisella tukitoiminnalla vaikutetaan perheen vuorovaikutussuhteisiin, haetaan muutosta lapsen elämäntilanteeseen sekä työskennellään lapsen verkoston kanssa.

Jälkihuollon palvelut

Sauman jälkihuollon palvelut on tarkoitettu 17–25-vuotiaille nuorille, jotka ovat olleet sijaishuollon palvelujen piirissä. Jälkihuolto voi olla myös vaihtoehto aikuisikää lähestyvälle nuorelle, jonka laitossijoitusta tai kotona asumista ei nähdä järkevänä ratkaisuna. Jälkihuolto voi tulla tarpeeseen myös silloin, jos nuori tarvitsee erityisen vahvaa tukea varhaisaikuisuuteen.

Jälkihuollon palvelujen tavoitteena on nuoren itsenäistymisen tukeminen siten, että hän kykenee ottamaan vastuuta omasta arjestaan. Jälkihuollossa nuori saa tukea arjen asioihin ja omaan taloudenhoitoon sekä pääsee keskustelemaan itselle merkityksellisistä asioista.

Sauman jälkihuollon palveluihin kuuluu myös tukiasuminen. Jyväskylän seudulla sijaishuollon yksikön Sauma Koti Purren pihapiirissä on rivitaloasuntoja nuorille, jotka ovat jälkihuollon palvelujen asiakkaina.

Tuetut ja valvotut tapaamiset

Sauma avopalveluihin kuuluvat tuetut ja valvotut tapaamiset Helsingin ja Jyväskylän seudulla. Tuettuja tapaamisia voidaan järjestää, kun vanhemmuudessa tarvitaan tukea, vanhempien välillä vallitsee luottamuspula tai viranomaisselvitykset ovat kesken. Tapaamisten tavoitteena on lapsen ja vanhemman yhteinen aika sekä keskinäisen suhteen rakentaminen. Tapaamiset suunnitellaan lapsi- ja perhekohtaisesti.

Nuotti-valmennus

Nuotti-valmennus on henkilökohtaista valmennusta 16–29-vuotiaalle nuorelle, jolla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa ja jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren käsitystä omista vahvuuksista ja voimavaroista sekä kartuttaa elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitoja. Nuotti-valmennuksen aikana nuori ottaa askeleita kohti opiskelu- ja työelämää.

Valmennukseen sisältyy verkostotyötä sekä säännöllistä yhteydenpitoa Nuotti-valmentajan ja nuoren välillä.

Ota yhteyttä:

Haluatko kysyä Sauman avohuollon palveluista tai tiedustella palveluja lapselle tai nuorelle? Sauman avopalvelut toimivat Keski-Suomen ja Uudenmaan seudulla. Ota yhteyttä:

Keski-Suomi

Jari Nyman
jari(at)huoltamo.fi
040 019 5482

Uusimaa

Antti Ryynänen
antti(at)huoltamo.fi
040 182 1087

Yleiset kyselyt

Kirsi Salo, palvelualuejohtaja
kirsi.salo(at)terveystalo.com
050 530 4908